Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten in de ruimste zin des woords tussen Accomplish Interim B.V. en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de wederpartij hanteert, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover schriftelijk tussen beide partijen overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn voorts van overeenkomstige toepassing op dienstverlening die kosteloos door Accomplish Interim B.V. wordt aangeboden. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders wordt overeengekomen, zijn deze voorwaarden ook geheel van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst.
Tenzij de aanbieding anders vermeldt en in dat kader schriftelijk een nadere termijn en/of voorwaarden worden genoemd, is elk aanbod van Accomplish Interim B.V. geheel vrijblijvend.

1.2. Definities en begrippen
In het kader van deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Accomplish Interim B.V.: eigenaar & directeur drs. S.A. Wiersma als bevoegd gezag en/ of handelingsbevoegde partners
b. Wederpartij/opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die met Accomplish Interim B.V. een overeenkomst is aangegaan en die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

2. Grondslag offertes
Offertes van Accomplish Interim B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Accomplish Interim B.V. zal de door haar te verrichten advies & interim activiteiten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Accomplish Interim B.V. zal diensten verrichten op basis van een vaste van tevoren overeengekomen prijs, dan wel op basis van nacalculatie. Indien niet expliciet anders is vermeld, zal het aantal bestede uren op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Alle offertes en prijsopgaven hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

3. Aanvang van de overeenkomst
De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer deze schriftelijk door opdrachtgever is aanvaard door de daartoe bestemde opdrachtbevestiging op de aangegeven plaats ongewijzigd voor akkoord te ondertekenen en deze binnen de in het vorig lid bedoelde termijn door Accomplish Interim B.V. is ontvangen, dan wel doordat Accomplish Interim B.V. met de advies en/of interim werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt. In de opdrachtbevestiging staan onder meer vermeld de aard van de opdracht, contactpersonen, alsmede afspraken met betrekking tot het honorarium en betalingsvoorwaarden. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van een overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en kantoorfaciliteiten door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Accomplish Interim B.V. nodig heeft. Dit geldt ook voor de ter beschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Accomplish Interim B.V. betrokken (zullen) zijn. Indien niet tijdige verstrekking/ ter beschikkingstelling leidt tot meerwerk, dan kan worden gehandeld volgens artikel 9.
Als Accomplish Interim B.V. daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Accomplish Interim B.V. kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/ of internetnet- c.q. netwerkaansluiting.

5. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Accomplish Interim B.V. geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

6. Personeel

6.1. Uitvoering van de opdracht
Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst een andere functionaris wenst te zien ingeschakeld, dan kan hij van Accomplish Interim B.V. verlangen dat deze naar beste vermogen zal zoeken naar een vervanger. Zolang deze niet is gevonden, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van het voor de werkzaamheden van de eerst ingezette functionaris ten behoeve van de opdrachtgever overeengekomen aantal dagdelen, ook als de eerst ingezette functionaris – dit ter keuze van de opdrachtgever – geen werkzaamheden (meer) verricht. Accomplish Interim B.V. kan in overleg met de opdrachtgever een andere functionaris voordragen indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of beter is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Als de functionaris door arbeidsongeschiktheid verhinderd is om aan de uitvoering van de opdracht verbonden werkzaamheden te verrichten, dan is Accomplish Interim B.V. gerechtigd een andere functionaris voor het verrichten van de werkzaamheden in te zetten. Accomplish Interim B.V. zal er op toezien dat de functionaris tijdens de uitvoering van een opdracht geen vakantie zal genieten dan met instemming van de opdrachtgever.

6.2. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel.
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

7. Honorarium
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven welke kosten daarin zijn inbegrepen en welke kosten additioneel in rekening worden gebracht. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, alsmede reis- en verblijfskosten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen prijzen c.q. tarieven zijn vast. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Accomplish Interim B.V. noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, kunnen uitsluitend worden doorberekend ingeval van contactverlengingen en met de ingang van een nieuw jaar per 1 januari.
Tariefswijziging worden uiterlijk 1 maand voor ingangsdatum schriftelijk aan opdrachtgever medegedeeld. 8. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 7 genoemd worden periodiek in rekening gebracht, afhankelijk van de omvang van de opdracht. Bij opdrachten onder de EURO 20.000; is dit tweewekelijks evenredig met de verrichte werkzaamheden. Bij opdrachten daarboven betreft het vaste bedragen per vastgestelde termijn(en) zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Accomplish Interim B.V. zendt facturen in enkelvoud aan opdrachtgever. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag treedt de wettelijke rente in werking en wordt deze berekend over het gehele declaratiebedrag, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Betaling vindt plaats in de valuta waarin de prijs is uitgedrukt. Indien betaling achterwege blijft, kan Accomplish Interim B.V. met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/ of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Accomplish Interim B.V. dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Accomplish Interim B.V. de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.
Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

10. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van de functionaris worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Accomplish Interim B.V. verkrijgt en de medewerking the wordt verleend. De door Accomplish Interim B.V. gemaakte tijdsplanning is dan ook een zo goed mogelijke inschatting gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie.
De feitelijke afsluiting van de opdracht vindt in gezamenlijk overleg plaats. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de afsluitende declaratie door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Accomplish Interim B.V. hierover te berichten.
Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afsluitende declaratie geacht te zijn goedgekeurd. Indien een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan de overeenkomst door partijen bij aangetekend schrijven, tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd, mits daarbij een opzegtermijn van twee maanden in acht wordt genomen

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Accomplish Interim B.V. vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
Accomplish Interim B.V. zal van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Accomplish Interim B.V. houdt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten. Partijen stellen elkaar over en weer onmiddellijk op de hoogte van een (aanvraag tot) surseance van betaling of faillissement aan hun zijde.

12. Annulering
Annulering van de overeenkomst voor aanvang dient schriftelijk te geschieden bij aangetekend schrijven. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Accomplish Interim B.V. worden werkelijke kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan vier weken voor de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Accomplish Interim B.V. wordt in ieder geval 25% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. In geval van annulering korter dan respectievelijk 3 weken, 2 weken of 1 week voor aanvang is de wederpartij -afhankelijk van werkelijke kosten- in ieder geval 30%, 40% en 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

13. Opschorting
Accomplish Interim B.V. heeft, indien de wederpartij tekort schiet in enige verplichting jegens Accomplish Interim B.V., of indien Accomplish Interim B.V. gegronde redenen heeft aan te nemen dat de opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichtingen jegens Accomplish Interim B.V., het recht de verplichtingen uit de overeenkomst met de wederpartij – zowel die waarop de tekortkoming in de verplichting betrekking heeft als alle overig overeenkomsten tussen Accomplish Interim B.V. en wederpartij – op te schorten.

14. Vertraging
Alle in de overeenkomst vastgelegde opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Accomplish Interim B.V. bekend waren en zullen, behoudens overmacht, zo veel mogelijk in acht worden genomen.
Indien de voortgang van werkzaamheden vertraging dreigt te gaan ondervinden c.q. heeft ondervonden, zal Accomplish Interim B.V. hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever melding maken en daarbij de oorzaak van de vertraging aangeven, alsmede de door Accomplish Interim B.V. voorgestelde maatregelen om die vertraging ongedaan te maken en/of verdere vertraging te voorkomen. Melding door Accomplish Interim B.V. houdt niet automatisch in, erkenning van de oorzaak van de vertraging of van aanvaarding c.q. gehoudenheid tot vergoeding van daaruit voortvloeiende consequenties. Partijen treden daarover zo spoedig mogelijk in overleg.

15. Eigendom van adviezen, nota’s en andere schriftelijke stukken en programma’s
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Accomplish Interim B.V.. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Accomplish Interim B.V..
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

16. Vertrouwelijkheid
Accomplish Interim B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Accomplish Interim B.V. zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Accomplish Interim B.V. aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Accomplish Interim B.V., zijn werkwijze en dergelijke.


17. Aansprakelijkheid
Accomplish Interim B.V. pleegt jegens opdrachtgever wanprestatie, indien door Accomplish Interim B.V. een beroepsfout wordt gemaakt en de opdrachtgever hierdoor schade lijdt. Onder beroepsfouten worden verstaan tekortkomingen, onachtzaamheden, nalatigheden en verzuimen, die een bekwame en zorgvuldige advies en interim-organisatie onder gegeven omstandigheden van het concrete geval met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden. Accomplish Interim B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van wanprestatie, dan na een deugdelijke ingebrekestelling door opdrachtgever, waarbij Accomplish Interim B.V. een redelijke termijn wordt gegund aan haar verplichtingen te voldoen en Accomplish Interim B.V. aan deze ingebrekestelling geen gehoor geeft. In geval van wanprestatie is Accomplish Interim B.V. nimmer aansprakelijk voor aanvullende schadevergoeding, daaronder begrepen vertragingsschade en gevolgschade. Onder gevolgschade worden onder meer, maar niet uitsluitend verstaan bedrijfsschade waaronder mede te verstaan geleden verlies en gederfde winst en indirecte schade. Accomplish Interim B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie, hulpmiddelen en./of materialen door opdrachtgever. Accomplish Interim B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade aan apparatuur, programmatuur, netwerken, gegevensbestanden, inventaris en dergelijke, welke in het kader van door Accomplish Interim B.V. krachtens overeenkomst te verrichten werkzaamheden door derden zijn of worden geleverd.
Elke aansprakelijkheid van Accomplish Interim B.V. vervalt indien opdrachtgever niet binnen een jaar na beëindiging van de opdracht met redenen omkleed en, in het geval van vermeende wanprestatie, overeenkomstig het eerder bepaalde in dit artikel aan Accomplish Interim B.V. te kennen heeft gegeven aanspraak op schadevergoeding te maken. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Accomplish Interim B.V. voor zijn werkzaamheden in de
periode voorafgaand aan de aansprakelijkheidstelling voor de opdracht heeft gedeclareerd. Bij interim opdrachten geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste maand.

18. Overmacht
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Accomplish Interim B.V. is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien een der partijen gedurende een periode van 31 kalenderdagen als gevolg van overmacht niet kan nakomen, c.q. te kort schiet aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst te voldoen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van aangetekend
schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

19. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

20. Geschillenregeling
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van latere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan de beslissing van bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam. 21. Slotbepaling
Nietigheid van een of meerdere der bepalingen van deze Algemene voorwaarden heeft nooit de nietigheid van de overige bepaling tot gevolg.

Scroll to top